Dzięki zrealizowaniu wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, możliwe będzie osiągniecie założeń onzetowskiej Agendy 2030, czyli stworzenie bezpiecznego, sprawiedliwego i rozwijającego się w sposób zrównoważony świata, z korzyścią dla wszystkich jego mieszkańców. W poprzednim wpisie omówiliśmy krótki Cele Zrównoważonego Rozwoju od 1. do 8. Teraz czas na pozostałe.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, każdy z 17 Celów dotyczy innej dziedziny życia społecznego i gospodarczego.

17 celów zrównoważonego rozwoju - DEKRA

źrodło: kampania17celow.pl

Cele Zrównoważonego Rozwoju od 9. do 17.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura – budowa stabilnej infrastrukturę oraz promocja zrównoważonego uprzemysłowienie i wsparcie dla innowacyjnych inicjatyw.

10. Mniej nierówności – zmniejszenie poziomu nierówności społecznych zarówno w krajach, jak i między krajami.

11. Zrównoważone miasta i społeczności – uczynienie miast i osiedli miejscami bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi procesom inkluzji społecznej.

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

13. Działania w dziedzinie klimatu – podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich następstwom.

14. Życie pod wodą – działania na rzecz ochrony oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie je w sposób zrównoważony.

15. Życie na lądzie – ochrona, odnawianie i promocja zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, jak też zrównoważona gospodarka leśna, walka z procesami pustynnienia oraz ograniczanie i odwracanie procesów degradacji i powstrzymywanie utraty różnorodności biologicznej.

16. Pokój, sprawiedliwość, silne instytucje – promocja pokojowych i inkluzywnych społeczeństw, zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz tworzenie odpowiedzialnych i skutecznych instytucji na każdym szczeblu państwowym.

17. Partnerstwa na rzecz celów – ożywienie globalnych działań w celu realizacji 17 celów.

Jako DEKRA służymy wsparciem dla polskich firm w ich dążeniach do realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tylko współpraca instytucji państwa, organizacji pozarządowych i biznesu pozwoli osiągnąć założenia Agendy 2030.