Rok 2030 będzie rokiem wyjątkowym. Właśnie wtedy, zgodnie z prognozami ONZ, zrealizowana powinna zostać globalna strategia rozwoju, ogłoszona w 2015 roku. Zakłada ona, że za 10 lat, Ziemia będzie sprawiedliwym, pokojowym i zrównoważonym miejscem do życia dla wszystkich. Aby to osiągnąć, opracowane Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jest ich aż 17. Na czym polegają?

W realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zaangażowały się 193 państwa świata. Wszystkie zostały opisane w rezolucji ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, którą państwa członkowskie poparły jednogłośnie.
Dokument ten zawiera też listę 169 zadań szczegółowych, których realizacja ma pomóc w osiągnięciu każdego z celów. Każde z tych zadań otrzymało wskaźniki, dzięki którym można mierzyć postęp w ich realizacji (w Polsce zajmuje się tym GUS).

17 celów zrównoważonego rozwoju - DEKRA

źrodło: kampania17celow.pl

Jakie są Cele Zrównoważonego Rozwoju?

Każdy z 17 Celów dotyczy innej dziedziny życia społecznego i gospodarczego.

Oto one pierwszych osiem z nich:

  1. Koniec z ubóstwem – likwidacja wszystkich form ubóstwa na całym świecie, w tym eliminacja skrajnego ubóstwa, czyli życia za mniej niż 1,25 USD dziennie.
  2. Zero głodu – likwidacja głodu na świecie, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, lepszego odżywania i promocji zrównoważonego rolnictwa.
  3. Dobre zdrowie i jakość życia – zagwarantowanie każdemu człowiekowi zdrowe życie, niezależnie od jego wieku oraz promowanie dobrobytu.
  4. Dobra jakość edukacji – zapewnienie każdemu dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz promocja nauczania ustawicznego.
  5. Równość płci – osiągniecie równości płci oraz wzmocnienie pozycji dziewcząt i kobiet.
  6. Czysta woda i warunki sanitarne – zrównoważona gospodarka wodna, dzięki której każdy będzie mieć dostęp do wody i warunków sanitarnych.
  7. Czysta i dostępna energia – dostęp do nowoczesnej, czystej, taniej i zrównoważonej energii dla każdego.
  8. Wzrost gospodarczy i godna praca – promocja pełnego zatrudnienia dla wszystkich oraz stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarki.

Przeczytaj część drugą.

DEKRA Certification włączyła się w działania na rzecz powodzenia Agendy 2030. Chcemy wspierać polskie firmy w realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, poprzez oferowanie usług, które pomogą w ich osiągnięciu. Zobacz, jak chcemy to zrobić!